Adatvédelmi nyilatkozat

Az Esszencia Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6090 Kunszentmiklós, Sétáló utca 4., cégjegyzékszám: Cg. 03-09-131823, adószám: 26373832-2-03, postai cím: 6090 Kunszentmiklós, Sétáló utca 4.) elkötelezett az Ön személyiségi jogai védelme iránt.

 

A jelen tájékoztató ismerteti, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait, amikor termékeinket és szolgáltatásainkat veszi igénybe. Az adatkezeléseink során mindig a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően járunk el és megfelelő technikai és szervezési eszközöket veszünk igénybe az Ön személyes adatainak védelmében.

 

1. Adatkezelő
A cég elnevezése: Esszencia Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 6090 Kunszentmiklós, Sétáló utca 4.
Adószám: 26373832-2-03
Cégjegyzékszám: Cg. 03-09-131823
Postai cím: 6090 Kunszentmiklós, Sétáló utca 4.
Telefon: 70/881-30-00
E-mail cím: esszenciahungarykft@gmail.com

 

2. Az adatkezelés jogalapja és célja
Az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott célhoz kötöttség alapelvének megfelelően csak meghatározott célból, jogszerűen, tisztességesen, átláthatóan, megfelelő garanciák biztosítása mellett kezelünk személyes adatokat.
Szolgáltatásaink és termékeink jellegéből adódóan, az adattakarékosság elvét szem előtt tartva, az alábbi táblázatban meghatározott személyes adatokat kezeljük:

Az adatkezelés jogalapja lehet:

  • az Ön hozzájárulása, amely hozzájárulást Ön bármely időpontban jogosult visszavonni
  • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél (például Ön és az adatkezelő között létrejött vállalkozási szerződés teljesítése)
  • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (például számviteli törvényeknek megfelelően bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítése)
  • az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

3. Adatok megőrzési ideje
A személyes adatokat a korlátozott tárolhatóság alapelvének megfelelően nem őrizzük meg hosszabb ideig, mint ami azoknak a céloknak a teljesítéséhez szükséges, amelyek érdekében a személyes adatokat gyűjtöttük (kértük Öntől), kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok  értelmében azokat hosszabb ideig kötelesek vagyunk megőrizni. A számvitelről szóló C. törvény 169. § (2) alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó
bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is) legalább 8 évig meg kell őriznünk.
Az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megszűnik az adatok általunk való törlésével, vagy az Ön ez irányú kezdeményezésére.

 

4. Érintettek jogai
A mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglaltak alapján Ön jogosult:

 

Hozzáférés
Az Ön kérelmére visszajelzést adunk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, továbbá az adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közöltük, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, az érintetti jogairól, a felügyeleti hatósághoz való fordulás jogáról. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában adjuk meg a kért tájékoztatást Önnek a kért formában.

 

Helyesbítés
Az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy kiegészítjük a hiányos személyes adatokat.

 

Adatok törlése, illetve zárolása
Ön bizonyos esetekben jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat. Az adatok törlése nem lehetséges, amennyiben a jogszabályi feltételeknek megfelelően az adatkezelés szükséges a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Tiltakozás
Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak általunk történő jogos érdekén alapuló kezelése ellen.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, így például a direkt marketing céljából történő elektronikus levelek küldése ellen. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Adathordozhatóság
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, nálunk rendelkezésére álló személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy az Ön és az adatkezelő közötti szerződésen alapul és az adatkezelés
automatizált módon történik.

 

Adatkezelés korlátozása
Ön kérheti az adatkezelés korlátozását a következő esetekben:
– ha vitatja adatai pontosságát,
– ha úgy ítéli meg, hogy nem szabadna kezelnünk azokat, de nem akarja, hogy törlésre kerüljenek,
– ha nekünk már nincs szükségünk az adatokra, de Önnek szüksége van a jogi igények előterjesztéséhez, valamint
– ha tiltakozott az adatkezelés ellen, de nekünk ellenőriznie kell, hogy tovább szükségese folytatni azok kezelését.

 

5. Jogorvoslatok
Abban a nem várt esetben, ha az Ön személyes adataival kapcsolatos jogok sérelmére kerülne sor, Ön jogosult:
a) panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu, +361-3911400, www.naih.hu )

 

vagy

 

b) keresettel bírósághoz fordulni.
Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Infotörvény és a GDPR tartalmazza.

 

Amennyiben az adatkezelési szabályok megsértéséből eredően vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett el, Ön az elszenvedett kárért kártérítésre jogosult. A kártérítéshez való jog érvényesítése iránti igényt bírósági eljárás keretében kezdeményezheti.

 

Ön jogosult arra, hogy panaszának a nevében történő benyújtásával, jogainak a nevében való gyakorlásával, valamint kártérítési jognak a nevében történő érvényesítésével olyan nonprofit jellegű szervet, szervezetet vagy egyesületet bízzon meg, amelyet valamely Magyarország jogának megfelelően hoztak létre, és amelynek az alapszabályában rögzített céljai a közérdeket szolgálják, és amely az érintettek jogainak és szabadságainak a személyes adataik vonatkozásában biztosított védelme területén tevékenykedik.

 

6. Alkalmazandó jogszabályok

  • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR)
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény)
  •  a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
  •  polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.)
You don't have permission to register